เลือกโซลูชั่น
ที่ตรงกับธุรกิจของคุณ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารโครงการ
บ้านจัดสรร

ช่วยคุณบริหารโครงการอย่าง
มืออาชีพทั้งงานขาย จ้างเหมา
ก่อสร้าง จัดซื้อ สต็อค จ่ายเงิน
ต้นทุน งบประมาณและลงบัญชี
แบบครบวงจร

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารต้นทุน
รับเหมาก่อสร้าง

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ที่ต้องการควบคุมต้นทุนให้อยู่ใน
งบประมาณที่วางไว้ ควบคุมการ
จัดซื้อให้เป็นไปตาม BOQ ทำให้
ต้นทุนอยู่ในกรอบที่วางไว้

นักลงทุน

ระบบบริหารโครงการบ้านจัดสรร

ระบบบริหารพอร์ต
การลงทุน

เครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนใน
การบริหารพอร์ตการลงทุน
ในหุ้น ช่วยคำนวณผล
ตอบแทนจากการซื้อขายหุ้น
ในแต่ละล็อต

Scroll to top